Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego

RODO

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) zwanego dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 
  (ul. J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, NIP 5542647568). Dane osobowe są przetwarzane przez Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. R. Berwińskiego 4, 85 – 044 Bydgoszcz, tel.: 52 346 23 18, 
  e-mail: muzeum@ukw.edu.pl (dalej Muzeum).

Muzeum weszło w posiadanie Państwa podstawowych danych osobowych wskutek zawieranych z Państwem umów, porozumień, utrzymywaniem korespondencji, merytorycznej obsługi przesyłanych do nas wniosków i postulatów.
Państwa dane osobowe były, są i będą przetwarzane przez Muzeum wyłącznie w celach realizacji statutowych działań Muzeum oraz tych określonych przepisami, m.in. w:

 1. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Muzeum, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan zwrócić do Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@ukw.edu.pl
 1. Muzeum przetwarza dane osobowe pozyskane od osób, których dane dotyczą. Są to: dane identyfikacyjne (monitoring wizyjny), dane darczyńców, dane niezbędne do zawierania i wykonywania umów, porozumień, wydawania zaświadczeń, dane wnioskodawców, dane osób uczestniczących w uroczystościach, zajęciach edukacyjnych, warsztatach itp.
 1. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach realizacji statutowych działań Muzeum:
 • zawierania i wykonywania umów, porozumień, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO
 • realizacja działalności edukacyjnej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e RODO,
 • realizacja działalności informacyjnej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt d i e RODO,
 • realizacja zadań w zakresie wypożyczania zbiorów muzealnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt d i e RODO,
 • realizacja zadań związanych z przeprowadzeniem badań naukowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt d i e RODO,
 • realizacja zadań związanych z przeprowadzeniem uroczystości na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e RODO,
 • realizacja zadań związanych z działalnością popularyzatorską i edukacyjną na podstawie art. 6 ust. 1 pkt d i e RODO,
 • realizacja działalności wystawienniczej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt d i e RODO,
 • realizacja działalności konserwatorskiej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt d i e RODO,
 • realizacja zadań związanych z wizerunkiem Muzeum na podstawie art. 6 ust. 1 pkt d i e RODO,
 • realizacja zadań związanych z przeprowadzeniem uroczystości na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e RODO,
 • realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa zwiedzających, osób przebywających na terenie Muzeum (w tym monitoring wizyjny) – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt d i e RODO,
 • realizacja dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO.
 1. Państwa dane nie są udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 1. Dane osobowe zebrane przez Muzeum nie będą przekazywane do państwa trzeciego, chyba, że państwo docelowe zapewnia na swoim terytorium odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, a niezbędność przekazania danych oparta zostanie na stosownych podstawach prawnych.

 2. Państwa dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to niezbędne do realizacji celów, dla których dane te są przetwarzane; dane osobowe mogą być przechowywane przez okres dłuższy, wyłącznie do celów archiwalnych, ewidencyjnych, w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych, a także do celów statystycznych.
 1. W związku z przetwarzaniem przez Muzeum danych osobowych przysługuje Państwu prawo:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) danych,
 • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
 • do ograniczenia przetwarzania danych,
 • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.